Bejelentkezés

| regisztráció | segítség

Alapképzési szakok - Egészségügyi szervező alapképzési szak (BSc)

szerzõ: webmester | 2010. november 08. 09:11:55

1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező (Health Care Management)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: egészségügyi szervező

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Care Manager

- választható specializációk: egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező

3. Képzési terület: orvos és egészségtudomány

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 11 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszer szerinti tanulmányi területi besorolása: 345

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügy, az egészségturizmus, valamint a társadalom- és humánbiztosítás működésének törvényszerűségeit felismerve és átlátva képesek magas színvonalon ellátni a felsorolt területek informatikai, adatszolgáltatási, gazdálkodási, tervezési és elemzési, valamint szervezési feladatait. Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkezett információk rögzítésére, tárolására, visszakeresésére, hatékony kiértékelésére, valamint az informatikai rendszerek üzemeltetésére. Képesek továbbá az egészségturisztikai piacban rejlő lehetőségek felismerésére, kiaknázására, ugyanakkor komplex egészségturisztikai projektek megtervezésére és kivitelezésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. Az egészségügyi szervező

a) tudása - Ismeri a számítógép működését, szoftver és hardver elemeit, valamint felhasználói szintű kezelését, ismeri az alapvető irodai (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő, adatbázis-kezelő) programok működését, valamint a számítógépes hálózatok működésének elveit. - Klinikai ismereteinek birtokában megérti az egyes betegségek természetét, ismeri az egészségügyi ellátórendszer felépítését, és képes rendszerbe foglalni a betegeket és az egészségügyi ellátásokat. - Széleskörűen ismeri a jogi alapfogalmakat, a jogszerű betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló jogi problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit, valamint a kliensek és az ellátást végzők jogait és kötelezettségeit. - Ismeri az etikai alapfogalmakat, az etikus betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló etikai problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit. - Matematikai és statisztikai ismereteinek birtokában képes statisztikák, jelentések és beszámolók elkészítésére, az adatok elemzésére, és az adatszolgáltatások teljesítésére. - Részletesen ismeri a kommunikáció alapelemeit, formáit, irányait, csatornáit, az életkornak megfelelő kommunikációs stratégiákat. - Széleskörűen ismeri a problémafeltáró és problémamegoldó, valamint ösztönző kommunikáció jellegzetességeit. - Ismeri a közgazdaságtan alapvető összefüggéseit, az intézményi gazdálkodás szabályait, valamint rendelkezik feladatai ellátásához szükséges pénzügyi és számviteli ismertekkel. - Ismeri az egészségügyi intézmények finanszírozási alapelveit, módszereit, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeket. - Elemzi és értelmezi a kontrolling rendszer működését és az abban szereplő adatokat. - Ismeri a társadalom-, és a humánbiztosítás rendszerét, megérti működésüket, a releváns elszámolási és adatszolgáltatási rendszerek működési metódusait. - Ismeri a menedzsment tudomány alapelveit, megérti az egészségügyi menedzsment sajátosságait, felismeri alkalmazásuk feltételeit a gyakorlatban. - Ismeri az adatvédelem legfontosabb előírásait és az egészségügyi adatok kezelésének sajátosságait. - Ismeri az elektronikus szolgáltatások működését, egészségügyi alkalmazásuk lehetőségeit. - Ismeri a bizonyítékokon alapuló ápolás, orvoslás szemléletét, a kutatás, irodalomkutatás folyamatát, az adatgyűjtési módszereket, az adatbázis készítésének menetét, a statisztikai programokat, az egyváltozós statisztikai eljárásokat, az eredmények értelmezésének, értékelésének menetét. - Ismeri a legfontosabb életmentési feladatokat, a leggyakrabban előforduló egészségkárosodások esetén szükséges teendőket a mindenkor hatályos ajánlásoknak megfelelően, az alapszintű életmentő beavatkozásokat (BLS) és eszközöket. - Ismeri az egészségtudományi szakterület szakmai szókincsét anyanyelvén, valamint latin nyelven (orvosi latin). - Ismeri a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelményeket, tűzvédelmi előírásokat, a mindenkori hatályos törvényi előírásokat, és az uniós szabályokat. - Ismeri a munkavállaló egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, valamint a munkaeszközök biztonságos használatát. b) képességei - Készség szinten alkalmazza a számítógépeken működő operációs rendszereket és irodai programokat. - Megérti a számítógépes hálózatok működési elveit, képes azonosítani a leggyakoribb számítástechnikai problémák lehetséges okait. - Klinikai és egészségügyi szervezési ismereteit felhasználva képes megszervezni a páciens komplex egészségügyi ellátását. - Képes átlátni az egészségügyet meghatározó etikai normák és jogforrások rendszerét, azok alkalmazásának szabályait, valamint megfelelően alkalmazza a releváns jogi szakkifejezéseket. - Kompetenciahatárainak megfelelően képes tájékoztatást nyújtani a betegjogokról és azok érvényre juttatásának lehetőségeiről. - Matematikai és statisztikai ismereteit felhasználva statisztikákat, jelentéseket és beszámolókat készít, adatokat elemez, és az adatszolgáltatások készít elő és teljesít. - Képes adekvát, a partnerhez igazított szakmai kommunikáció folytatására, szóban és írásban is. - Képes hatékonyan kommunikálni a pácienssel, családdal, közösséggel. - Az interperszonális készségek révén képes a bizalom kialakítására a pácienssel, családdal, közösséggel. - Képes szakmai kommunikációra a szakterületén vagy az egészségügy más területén dolgozó szakemberekkel. - Alkalmazza közgazdasági ismereteit a szakmai munka során, felhasználja pénzügyi és számviteli tudását a feladatai ellátásához, részt vesz az intézmények gazdálkodási folyamatainak megvalósításában. - Munkája során alkalmazza az egészségügyi finanszírozás alapelveit és módszereit, működteti az intézmény kontrolling rendszerét. - Képes a társadalom-, és humánbiztosítás folyamatainak áttekintésére és értelmezésére, megoldja a munkakörébe tartozó elszámolási és adatszolgáltatási feladatokat. - Munkája során alkalmazza az egészségügyi menedzsment elméleteit, felhasználja a menedzsment gyakorlati módszereit munkateljesítményének hatékonyabbá tétele és beosztottainak irányítása érdekében. - Munkája során alkalmazza az adatvédelem alapelveit, képes az adatkezelési és továbbítási feladatok jogszabályoknak megfelelő módon történő ellátására. - Megérti az elektronikus szolgáltatások működési elveit, képes azonosítani az ilyen rendszerek leggyakoribb hibáit, működési problémáit. - Képes közreműködni bizonyítékokon alapuló, kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretekre alapozott, releváns hazai és nemzetközi kutatások eredményeire támaszkodó, szakterületének megfelelő vizsgálatok elvégzésében és azok prezentálásában. - Képes az adatok kezelésére, feldolgozására, a kapott eredmények prezentálására. - Képes alkalmazni azokat az eszköz nélküli és esetenként eszközös beavatkozásokat, amelyek a hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás esetén a beteg, sérült életét megmenthetik. - Jól használja a munkájához szükséges szakmai (orvosi latin) nyelvet. - Képes a munkavégzése során betartani és betartatni a munkavédelmi, a balesetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat.

c) attitűdje - Nyitott a számítástechnika fejlődésének nyomon követésére, törekszik informatikai tudásának továbbfejlesztésére. - Érzékeny a páciensek valós egészségügyi szükségleteire, támogatja őket az egészségügyi ellátás során, és egészségi állapotuknak megfelelő empátiával kezeli a betegeket. - Fogékony az egészségügyi jog változásainak folyamatos internalizációjára, fontosnak érzi a jogszabályok és etikai szabályok betartását és betartatását szakmai munkája során. - Elfogadja a statisztikai adatgyűjtés szabályait, felismeri a valid adatszolgáltatás fontosságát. - Fontosnak tartja személyiségének fejlesztését a páciensekkel és munkatársakkal való hatékonyabb kommunikáció érdekében. - Nyitott a közgazdasági problémák megértésére. - Nyitott az egészségügyi finanszírozás módszereiben bekövetkező változásokra, törekszik az ebben rejlő gazdasági előnyök mind teljesebb kiaknázására. - Érdeklődik a társadalom-, és humánbiztosítás folyamatai iránt, törekszik a felmerülő elszámolási és adatszolgáltatási feladatok magas szintű ellátására. - Elfogadja az adatvédelmi szabályokat, fontosnak tartja azok maradéktalan érvényesülését, és támogatja az adatvédelmi felelős munkáját.

d) autonómiája és felelőssége - Önállóan képes felhasználói szintű informatikai feladatok megoldására, együttműködik az informatikai rendszer üzemeltetését végző munkatársakkal. - Együttműködik az egészségügyi ellátórendszer szereplőivel a páciensek optimális ellátásának megteremtése érdekében. - Felelősséget érez a jogszabályok és a vonatkozó etikai elvek betartására vonatkozóan szakmai munkája során. - Önállóan készíti el a statisztikákat, jelentéseket, beszámolókat, felelősséget vállal azok tartalmáért és a statisztikai adatszolgáltatás szabályszerűségéért. - Együttműködik a páciensekkel és munkatársaival a kommunikációs folyamatban. - Kezdeményezi a közgazdasági szemlélet megerősítését a feladatellátásban. - Önállóan végzi az egészségügyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos teendőit, felelősséget vállal a finanszírozás és kontrolling szervezeti egységben betöltött, munkakörébe tartozó feladatainak ellátásáért. - Felelősséget érez társadalom-, és humánbiztosítási ismereteinek naprakészsége tekintetében, önállóan látja el a munkakörébe tartozó elszámolási és adatszolgáltatási feladatokat. - Együttműködik munkatársaival, felkérésre vezető szerepet lát el munkacsoportjában, felelősséget vállal az általa vezetett munkatársak tevékenységéért a munkajogi szabályoknak megfelelően. - Együttműködik az adatvédelmi felelőssel, felelősséget vállal az adatok szabályszerű kezelésért és továbbításáért. - Munkája során betartja az egészségügyi dolgozókra vonatkozó etikai és jogi kötelezettségeket, és felismeri felelősségének határait

7.1.2. Az egészségbiztosítás specializáción továbbá az egészségügyi szervező

a) tudása - Ismeri a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszerét, a dokumentációs és informatikai rendszereik működését, valamint az adatszolgáltatási rendszereiket. - Ismeri a társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások megállapításának, számfejtésének szabályait és eljárásrendjét. - Ismeri a közigazgatási hatásági eljárások szabályait, valamint megérti annak összefüggéseit a társadalombiztosítási ellátások megállapítása során alkalmazott eljárásokkal. - Ismeri az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a humánbiztosítási szervek tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási folyamatait. - Ismeri az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények ellenőrzésének rendszerét, valamint az ellenőrzés pénzügyi, számviteli és jogi szabályait. - Ismeri az egészségügyi intézmények minőségbiztosítási és kontrolling rendszerét, rendszerbe foglalja az abból kinyert információkat. - Ismeri a társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek működésének szabályait, eljárásrendjét, megérti működésüket, felismeri a kifizetőhelyek eljárásrendjének fejlesztendő pontjait. - Ismeri az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszerét. - Elemzi és értelmezi a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint az egyéb egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatokat, továbbá az elemzés legújabb módszertanát. - Ismeri a kutatásmódszertan alapvető eszköztárát, etikai és jogi kereteit, valamint az egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások speciális módszereit.

b) képességei - Munkája során alkalmazza a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszeréről szerzett ismereteit, közreműködik a dokumentációs és informatikai rendszereik működtetésében, valamint adatszolgáltatási tevékenységet végez. - Társadalombiztosítási- és családtámogatási ellátások megállapítására és számfejtésére vonatkozó ismereteit felhasználva megoldja a felmerülő adminisztrációs feladatokat, megszervezi az igényelbírálás és számfejtés folyamatát. - Munkája során alkalmazza a közigazgatási hatásági eljárások szabályait, felhasználja ezen ismereteit a társadalombiztosítási ellátások megállapítására, számfejtésére vonatkozó eljárásokban. - Alkalmazza pénzügyi, számviteli és adózási ismereteit az egészségügyi intézmények, társadalom- és humánbiztosítási szervek tevékenységének ellátására irányuló munkavégzése során. - Megszervezi az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények ellenőrzését, alkalmazza az ellenőrzésre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteit az ellenőrzési folyamat jogszerűségének és hatékonyságának érdekében. - Megtervezi és működteti az egészségügyi intézmények kontrolling és minőségbiztosítási rendszerét, fejleszti azokat a vezetői iránymutatásoknak megfelelően. - Alkalmazza szakmai ismereteit a társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek működésével kapcsolatosan, megszervezi és működteti a kifizetőhelyek adminisztrációs, dokumentációs és adatszolgáltatási tevékenységét. - Megszervezi az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények adminisztrációs és dokumentációs rendszereit, felhasználja ismereteit az adatszolgáltatási és dokumentációs problémák megoldására. - Képes demográfiai, mortalitási, morbiditási, egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok elemzésére, az alkalmazott elemzési technikák fejlesztésére. - Képes magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások megtervezésére és kivitelezésére, az alkalmazott kutatás-módszertani technikák továbbfejlesztésére.

c) attitűdje - Törekszik a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszeréről szerzett ismereteinek bővítésére, támogatja a dokumentációs és informatikai rendszerek működését és az adatszolgáltatási tevékenységet. - Érdeklődik a társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások megállapításának, számfejtésének szabályai iránt, fontosnak tartja a szabályoknak megfelelő működését. - Elfogadja a közigazgatási hatósági eljárás alapelveinek, szabályainak alkalmazását, törekszik a jogszerűség maradéktalan betartására eljárásai során. - Érzékeny az egészségügyi intézmények, a társadalom- és humánbiztosítási szervek tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási folyamataiban bekövetkező változásokra. - Fontosnak tartja az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények ellenőrzését, felismeri a működési hiátusait, támogatja a munkatársakat a munkafolyamatok korrigálása érdekében. - Törekszik az egészségügyi intézmények minőségbiztosítási és kontrolling rendszerének mind teljesebb megismerésére, és a vezetői igényeknek megfelelő fejlesztésére. - Fontosnak tartja a társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek szabályszerű működését, fogékony az ügyfelek problémáinak megoldására, és elkötelezettséget mutat a szolgáltatások színvonalának fejlesztésére. - Törekszik az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények adminisztrációs és dokumentációs rendszereinek magas szintű működtetésére. - Fontosnak tartja a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok elvárásoknak megfelelő elemzését, kezdeményezi az elemzések módszertanának fejlesztését. - Törekszik magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások elvégzésére, támogatja kutatócsoportját, elkötelezettséget mutat a kitűzött célok megvalósítására.

d) autonómiája és felelőssége - Együttműködik munkatársaival a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszereei működéséhez, valamint az adatszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó feladataik ellátásában, önállóan látja el munkaköréhez kapcsolódó feladatait. - Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások megállapítására és számfejtésére vonatkozó ismereteit felhasználva önállóan látja el a munkakörébe tartozó felmerülő adminisztrációs feladatokat, vezetői szerepet lát el az igényelbírálás és számfejtés folyamatának szabályszerű lebonyolításában. - Felelősséget érez a közigazgatási hatásági eljárások szabályainak betartásáért munkavégzése során, kezdeményező szerepet lát el a hatósági eljárásokra vonatkozó belső eljárásrendek összehangolása során. - Önállóan ellátja a munkakörébe tartozó pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat, együttműködik az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a humánbiztosítási szervek gazdasági tevékenységet végző szervezeti egységeivel. - Önállóan látja el az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények ellenőrzéséhez kapcsolódó munkaköri feladatait, felelősséget vállal az általa végzett ellenőrzés jogszerűségéért, együttműködik az ellenőrzési folyamat során az illetékes hatóságokkal. - Önállóan látja el az egészségügyi intézmények minőségbiztosítási és kontrolling rendszeréhez kapcsolódó munkaköri feladatait, együttműködik munkatársaival a minőségbiztosítási és kontrolling rendszer működtetése során. - Önállóan látja el a társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek működéséhez kapcsolódó munkaköri feladatait, vezetői szerepet tölt be a kifizetőhely feladatainak ellátásában, együttműködik munkatársaival, valamint az ellenőrzést végző hatóságokkal és vezetőként felelősséget érez a munkavégzés színvonaláért. - Önállóan látja el az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszerének működéséhez kapcsolódó munkaköri feladatait. - Felelősséget érez a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok magas színvonalú elemzéséből levont következtetések helytállóságáért, kezdeményezi az elemzés módszertanának fejlesztését. - Önállóan képes magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások megtervezésére és megvalósítására.

7.1.3. Az egészségügyi ügyvitelszervező specializáción továbbá az egészségügyi szervező

a) tudása - Ismeri a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszerét, a dokumentációs és informatikai rendszereik működését, valamint az adatszolgáltatási rendszereiket. - Ismeri az egészségügyi intézmények, a társadalom- és humánbiztosítási szervek tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási folyamatait. - Ismeri az egészségügyi intézmények minőségbiztosítási és kontrolling rendszerét, rendszerbe foglalja az abból kinyert információkat. - Ismeri az egészségügyi és a társadalombiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszerét. - Elemzi és értelmezi a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatokat, ismeri az elemzés legújabb módszertanát. - Ismeri a kutatásmódszertan alapvető eszköztárát, etikai és jogi kereteit, valamint az egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások speciális módszereit. - Átfogó tudással rendelkezik az egészségtudomány területén alkalmazott digitális eszközökről. - Ismeri az egészségügyi ellátást közvetlenül vagy közvetetten támogató egyszerű és komplex informatikai rendszerek működési elvét. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik az adatok informatikai eszközökkel történő feldolgozásának követelményeiről, eszközeiről és módszereiről. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a számítógépes rendszerek fejlesztését támogató módszertanokról.

b) képességei - Munkája során alkalmazza a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszeréről szerzett ismereteit, közreműködik a dokumentációs és az informatikai rendszereik működtetésében, valamint adatszolgáltatási tevékenységet végez. - Alkalmazza a pénzügyi, a számviteli és az adózási ismereteit az egészségügyi intézmények, a társadalom- és humánbiztosítási szervek tevékenységének ellátására irányuló munkavégzése során. - Megtervezi és működteti az egészségügyi intézmények kontrolling és minőségbiztosítási rendszerét, fejleszti azokat a vezetői iránymutatásoknak megfelelően. - Megszervezi az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények adminisztrációs és dokumentációs rendszereit, felhasználja ismereteit az adatszolgáltatási és dokumentációs problémák megoldására. - Képes demográfiai, mortalitási, morbiditási, egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok elemzésére, az alkalmazott elemzési technikák fejlesztésére. - Képes magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások megtervezésére és kivitelezésére, az alkalmazott kutatásmódszertani technikák továbbfejlesztésére. - Képes megítélni az adott technológia korszerűségét, hatékonyságát, javaslatot tud tenni a folyamatok és az eszközök költséghatékonyságának növelésére. - Képes ismereteire támaszkodva támogatni az egészségügyi ellátásban dolgozó szakembereket az infokommunikációs eszközök használatában. - Képes feladata ellátásához szükséges egyszerűbb adatstruktúrák, algoritmusok és programok előállítására. - Képes a szakmai reálfolyamatokat a feladatnak megfelelő absztrakciós szinten megfogalmazni, és ez alapján informatikai igényeket specifikálni. - A megfelelő eszközök rendelkezésre állása esetén képes megítélni, hogy egy informatikai rendszer a szakmai szabályoknak, megfogalmazott elvárásoknak megfelelően működik-e.

c) attitűdje - Törekszik a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszeréről szerzett ismereteinek bővítésére, támogatja a dokumentációs és az informatikai rendszerek működését és az adatszolgáltatási tevékenységet. - Érzékeny az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a humánbiztosítási szervek tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási folyamataiban bekövetkező változásokra. - Törekszik az egészségügyi intézmények minőségbiztosítási és kontrolling rendszerének mind teljesebb megismerésére és a vezetői igényeknek megfelelő fejlesztésére. - Törekszik az egészségügyi és a társadalombiztosítási intézmények adminisztrációs és dokumentációs rendszereinek magas szintű működtetésére. - Fontosnak tartja a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok elvárásoknak megfelelő elemzését, kezdeményezi az elemzések módszertanának fejlesztését. - Törekszik a magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások elvégzésére, támogatja kutatócsoportját, elkötelezettséget mutat a kitűzött célok megvalósítására. - Folyamatosan követi az infokommunikációs technológia új vívmányait, elsajátítja az azokkal kapcsolatos alapvető ismereteket, ezáltal elősegítve azok egészségügyi célú felhasználását. - Figyeli és felismeri, ha egy egészségügyi folyamatban informatikai eszközök alkalmazása, illetve a meglévő eszközök és folyamatok továbbfejlesztése eredményességet vagy hatékonyságot növel. - Az egészségügyi adatokra és rendszerekre vonatkozó szabványokat fontosnak tartja. - Egymással szabványos adatcserére, szintaktikailag és szemantikailag interoperabilis rendszerek és megoldások fejlesztésére törekszik, és ezeket a szempontokat érvényesíti saját munkája során. - Fokozott figyelmet szentel az eltérő tudományterületen (különösen az egészségtudományi, egészség-gazdaságtani és informatikai szakterület) dolgozó szakemberek közötti sikeres kommunikációnak.

d) autonómiája és felelőssége - Együttműködik munkatársaival a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszerei működéséhez és az adatszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó feladataik ellátásában, önállóan látja el munkaköréhez kapcsolódó feladatait. - Önállóan ellátja a munkakörébe tartozó pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat, együttműködik az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a humánbiztosítási szervek gazdasági tevékenységet végző szervezeti egységeivel. - Önállóan látja el az egészségügyi intézmények minőségbiztosítási és kontrolling rendszeréhez kapcsolódó munkaköri feladatait, együttműködik munkatársaival a minőségbiztosítási és kontrolling rendszer működtetése során. - Önállóan látja el az egészségügyi és a társadalombiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszerének működéséhez kapcsolódó munkaköri feladatait. - Felelősséget érez a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok magas színvonalú elemzéséből levont következtetések helytállóságáért, kezdeményezi az elemzés módszertanának fejlesztését. - Önállóan képes magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások megtervezésére és megvalósítására. - Egészségügyi, gazdasági és menedzsment szakemberekkel együttműködve tervez és valósít meg hatékonyság-növelő, illetve innovációs tevékenységeket. Felelősen ítéli meg javaslatai jog- és életszerűségét. - Önállóan vagy csoportban végzi ellátást támogató rendszerek üzemeltetését. Figyelmet fordít az eszközhasználat szakmai szabályoknak megfelelő biztonsági szempontjaira. - Egyszerűbb feldolgozási, fejlesztési feladatokat önállóan végez. Felelősen viszonyul módszerei helytállóságához, eszközei megbízhatóságához, ergonómiájához, valamint ügyel azok további hasznosíthatóságára. - Munkahelyi vagy projektszervezetben is ellátja a vonatkozó rendszerfejlesztési módszertannak megfelelő feladatokat, feladatait minőségben, határidőre, együttműködően végzi. - A felismert szervezeti-működési hiányosságokat jelzi.

7.1.4. Egészségturizmus szervező specializáción továbbá az egészségügyi szervező

a) tudása - Ismeri az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerét és működési módját, tevékenységeinek jogi, pénzügyi, számviteli, adózási folyamatait, az európai együttműködési lehetőségeket. - Ismeri a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, marketingmódszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét. - Ismeri a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elemeit, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit. - Ismeri a wellness termékcsoport összetevőit, a wellness és rekreációs központok felépítését és működését. - Ismeri a fizioterápia, balneo- és egyéb gyógyterápiák alkalmazási köreit, a különböző kezelési módok szerepét a rehabilitációban és a prevencióban, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó intézmények programszervezői feladatait. - Ismeri a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásait és turisztikai lehetőségeit, a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségeket. - Ismeri a nemzetközi turisztikai és egészségturisztikai trendeket, fejlesztési lehetőségeket és irányokat. - Ismeri a kutatásmódszertan alapvető eszköztárát, etikai és jogi kereteit, valamint az egészségügy, az egészségturizmus és a turizmus általános területeit érintő kutatások speciális módszereit. - Ismeri a pszichoszomatikus betegségek speciális stresszkezelési módszereit és alapvető eszköztárát. - Ismeri a legújabb gasztronómiai és reformtáplálkozási trendeket, ezek alkalmazhatóságát az egészségturisztikai szolgáltatásokban.

b) képességei - Képes munkája során alkalmazni a turizmushoz kapcsolódó egészségügyi és turisztikai intézmények rendszeréről szerzett ismereteit, közreműködni a dokumentációs és informatikai rendszereik működtetésében, valamint adatszolgáltatási tevékenység végzésére. - Képes kliensre szabott egészségturisztikai programok készítésére. - Képes az egészségturisztikai programtervezés mellett az egyéb turisztikai területeken is programtervezésre és kivitelezésre. - Képes a wellness és rekreációs intézményekben személyre szabott rekreációs és wellness programok összeállítására és ismertetésére. - Képes a kezelőorvosi javaslat alapján a gyógyterápiás eljárások programszervezésére, ismertetésére és az esetleges egészségügyi ellenjavallatok tájékoztatásra. - Képes felismerni a szakterületében rejlő értékeket, lehetőségeket, ezáltal képes innovációs fejlesztési programok kidolgozására Képes turisztikai, statisztikai adatok elemzésére, valamint az alkalmazott elemzési technikák fejlesztésére, továbbá turisztikai, egészségturisztikai pályázati tevékenységek végzésére. - Képes egészségügyi, demográfiai, üzleti, statisztikai adatok elemzésére, a kutatások megtervezésére és kivitelezésére. - Képes az egészségturizmusban használható stresszkezelési eljárások, módszerek, adekvát alkalmazására. - Képes személyre szabott, az egészséges táplálkozás igényeit is kielégítő programok kidolgozására, szervezésére. - Képes wellness és rekreációs intézményekben team tagként vagy vezetőként programszervezésre.

c) attitűdje - Törekszik az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszeréről szerzett ismereteinek bővítésére, támogatja a dokumentációs és informatikai rendszerek működését és az adatszolgáltatási tevékenységet. - Képes elfogadni és megérteni az emberek közötti különbségeket és azonosságokat, ezáltal befogadóbbá, nyitottabbá, érzékenyebbé válni. - Érdeklődést mutat az egyéb turisztikai területek fejlesztési irányaira. - Elkötelezett az egészségmegőrzés elvei iránt. - A gyógyeljárások programtervezése során a kliensekkel segítőkész, etikus, empatikus magatartást tanúsít. - Elkötelezett a környezetvédelem ügye és a természeti értékek megőrzése iránt. - Nyitott a természet közeli és a vidékfejlesztést érintő egészségturisztikai területek fejlesztésére. - Fontosnak tartja az új egészségturisztikai trendek megismerését, valamint a hazai egészségturizmus fejlesztését. - Fontosnak tartja a demográfiai, a morbiditási és a turizmus általános területeit érintő statisztikai elemzések elvégzését. Kezdeményezi az elemzések módszertanának fejlesztését, elkötelezett a kitűzött célok megvalósítására. - Elkötelezett a stressz elleni módszerek megismerésére és alkalmazására. - Fontosnak tartja, hogy az egészségturisztikai programokban szerepet kapjon az egyénre szabott, egészséges táplálkozás követelménye.

d) autonómiája és felelőssége - Képes együttműködni munkatársaival a turisztikai intézmények dokumentációs és informatikai rendszereinek működéséhez és adatszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó feladataik ellátásában, továbbá önálló munkavégzésre. - Egészségturisztikai ismereteire alapozva felelősséggel, megfelelő önképzéssel képes egyéb turisztikai területek menedzselésére. - Önállóan ellátja a wellness és rekreációs programokhoz kapcsolódó egészség-megőrzési és dokumentációs feladatokat. - A rendelkezésére álló, a kliensek egészségügyi adatait tartalmazó dokumentáció alapján, képes a javasolt gyógyeljárások önálló szervezésére. - Felelősséget érez a gyógykezelési program optimális megvalósítására és a kliensek gyógyulásának elősegítésére. - Képes innovatív módon felismerni a speciális turisztikai lehetőségeket a természeti értékek kiaknázásával. - Képes önállóan felismerni a nemzetközi lehetőségeket, irányokat és ezt átültetni a hazai gyakorlatba. - Felelősséget érez a demográfiai, a morbiditási, a turisztikai, valamint más statisztikai adatok magas színvonalú – az etikai és a jogi keretek figyelembe vételével – elemzéséből levont következtetések helytállóságáért. - Önállóan és felelősséget érezve segíti klienseinek stressz elleni megküzdését az elsajátított stresszkezelési eljárások birtokában. - Képes önállóan, felelősségteljesen megszervezni a szakterületén, az egyéni igényeknek megfelelő gasztronómiai és reformtáplálkozási programokat kliensei számára.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;

- alkalmazott egészségtudományok 35-40 kredit;

- matematika- és számítástudományok 5-10 kredit;

- bölcsészettudományok 4-6 kredit;

- társadalomtudományok 20-25 kredit.

8.1.2. A képzésben válaszható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya: A specializáció kreditaránya további 80 kredit:

a) egészségbiztosítási specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit, - egészségbiztosítási szakismeretek 45-55 kredit, - közgazdaságtudományok 15-20 kredit;

b) egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit, - egészségügyi ügyviteli szakismeretek 45-55 kredit, - közgazdaságtudományok 10-15 kredit;

c) egészségturizmus szervező specializáció - alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit, - egészségturizmus szakismeretek 45-55 kredit, - közgazdaságtudományok 15-20 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 8 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: Olyan szakemberek képzése, akik az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkező információk rögzítését, tárolását, visszakeresését és célszerű kiértékelését végző számítógépes rendszereket üzemeltetni képesek, azok kifejlesztésében az egészségügy speciális igényeinek megfogalmazásával közreműködnek, valamint képesek a korszerű informatikai módszereket a gyógyítási munka szerves részeként alkalmazni.

Egészségbiztosítási specializáció: Olyan szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános műveltséggel, szakképzettségüknek megfelelő szemlélettel, gazdasági, jogi és biztosítási ismereteiket felhasználva képesek az egészségügy és a humánbiztosítás bármely területén magas szintű szakképzettséget igénylő munkakör betöltésére.

Egészségturizmus szervező specializáció: Olyan szakemberek képzése, akik ismerik az egészségügyi és egészségturisztikai intézmények rendszerét, működésének módját, az európai együttműködési lehetőségeket, a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét, képesek az orvosi útmutatások alapján az egyének egészségi állapotának megfelelő egészségturisztikai programok készítésére, az egészséges életmódot segítő preventív szakmai anyagok készítésére, részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében.


Főbb tantárgycsoportok
Alapozó törzstárgyak: például társadalomismeret, pszichológia, informatika, elsősegélynyújtás, népegészségtan, egészségügyi szakmai ismeretek, filozófia, kommunikáció, egészségügyi latin, jogi ismeretek, klinikai alapismertek, kutatás módszertani és biostatisztikai ismeretek.
Szakmai törzstárgyak: például matematika, közegészségtan, egészségügyi azonosító rendszerek, adatszolgáltatás az egészségügyben, közgazdasági ismeretek, az egészségügyi ellátás struktúrája, pénzügyi ismeretek, számviteli ismeretek, az egészségügy gazdaságtana,.
Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai egészségbiztosítási specializáció: például gyógyszertan, egészségbiztosítás pénzbeni ellátása, egészségbiztosítás ellenőrzési rendszere, balesetbiztosítási ismeretek, nyugdíjbiztosítás, jogi ismeretek, biztosítási ismeretek, biztosítási pénztárak, rendszerszervezés, szervezetek gazdasági irányítása, adatvédelem, adatbiztonság, Európai Uniós ismertek.
Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: döntéstámogatás az egészségügyben, adatszerkezetek és algoritmusok, betegségbiztosítási ellátások és szolgáltatások, az egészségügyi ellátás informatikája, információs rendszerek tervezése és üzemeltetése, egészségügyi minőségbiztosítási rendszerek, Európai Uniós pénzügyek, adatbiztonság, adatvédelem, biológiai jelfeldolgozás.
Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai egészségturizmus szervező specializáció:
például rehabilitációs, rekreációs, prevenciós szakismeretek, turizmus rendszere és környezete, gyógyturisztikai alapismeretek, vendéglátás alapjai, szervezése, turizmus gazdaságtana, turizmus marketing, szálloda menedzsment, utazásszervezés, értékesítés.

Hol helyezkedhetsz el?
Egészségbiztosítási specializáció: A végzett egészségbiztosítási hallgatók bármely humánbiztosítási területen elhelyezkedhetnek, ahol ismereteik felhasználásával eredményes munkát képesek végezni. Például: egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, magán- és önkéntes biztosítók, üzleti biztosítók, az egészségügyben a finanszírozással, kontrollinggal kapcsolatos területeken.

Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: A hallgatók elhelyezkedési lehetősége tanulmányaik befejezése után rendkívül széleskörű. Például: egészségügyi ellátás, gyógyszerészeti cégek, informatikai cégek, biztosító társaságok, pénzintézetek, államigazgatás, tanácsadó cégek, társadalombiztosítási kifizetőhelyek. A betöltött munkakörök skálája rendkívül széles: informatikus, ügyvitelszervező, irodavezető, menedzser, PR-munkatárs, kontroller, marketinges, tanácsadó, és a legkülönbözőbb minőségbiztosítási és gazdasági munkakörök.

Egészségturizmus szervező specializáció: gyógyszállókban, szanatóriumokban, rehabilitációs intézetekben, gyógy- és termálfürdőkben, wellness- és rekreációs központokban, illetve egyéb az egészségturizmushoz kapcsolódó intézményekben.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
A specializációnak megfelelő Egészségügyi menedzser mesterképzés akkreditációja folyamatban van, amely lehetővé teszi, hogy a hallgatók a Kar doktori képzésében vegyenek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD.) szerezhetnek.

Szakma szépségei

Egészségbiztosítási specializáció: Az egészségbiztosítás területén végbemenő reformok izgalmas kihívást jelentenek az egészségbiztosítási szakot végzett hallgatók számára. Az egészségügyben a kontrolling rendszer kiépítésében, megszervezésében jelentős részfeladatot tudnak felvállalni az egészségbiztosítási szakemberek. Az egészségügy finanszírozásának menedzselése, ügyintézése, és finanszírozási stratégiájának kidolgozása az egészségbiztosítási szakember elsődleges feladata. A szakma szépségét a közgazdasági, a jogi és a komplex informatikai ismeretek alapozzák meg.

Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: Formálódó egészségügyünket is elérte az információs forradalom. Informatikai eszközökkel és programokkal találkozunk a háziorvosi ellátástól a szakellátáson át a korházi kezelésig. Az információ biztosítása az egészségügyi adatok halmazából folyamatos kihívásként jelenik meg, amelynek ellátása az ügyvitelszervező szakember feladata. A szakma elsődlegesen az informatikára épít, amelyet szervezési, közgazdasági és jogi ismeretek bővítenek.

Egészségturizmus szervező specializáció: A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas rendszerekké váltak, amelyek működtetése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő ismereteket igényel. Az egészségturiszmus szervező szakon végzett szakemberek lesznek azok, akik ismerik a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elemeit, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit, a gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok egészségmegőrzésben betöltött szerepét, a termál- és gyógyfürdők, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó intézmények programszervezői feladatait; a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásait és turisztikai lehetőségeit, a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségeket. Alkalmasak továbbá az egészségturizmus fejlesztését és a nemzetközi együttműködés erősítését szolgáló projektek készítésére, közreműködésre az Európai Unió turizmusfejlesztési programjainak megvalósításában.

Kiket várunk?
Egészségbiztosítási specializáció: elsősorban olyan hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek az egészségügy biztosítási, gazdasági vonatkozásai iránt, valamint a társadalombiztosítás és más humán biztosítás szakterületen kívánnak elhelyezkedni.

Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: elsősorban olyan hallgatóknak ajánljuk, akik az egészségügy ügyviteli, gazdasági finanszírozási és informatikai vonatkozásai iránt érdeklődnek és jövőjüket ezeken a területeken képzelik el.

Egészségturizmus szervező specializáció: Elsősorban olyan hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek az egészségturizmus egészség-megőrzési, rehabilitációs, illetve gazdasági-területfejlesztési vonatkozásai iránt, és szakmai jövőjüket e területeken megvalósuló tevékenységek szervezésében és vezetésében képzelik el.

Részletes felvilágosítás
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok/specializációk indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

 

utoljára frissítve: 2016. augusztus 22. 15:54:33

Címkék: felvételizők,etk,pte,egészségügy,szervező,alapképzés,szak
« vissza