Ösztöndíjak

Az egyetemi tanulmányok megkezdése jelentős anyagi terhet jelenthet a családok számára. Ezért karunk mindent megtesz a hallgatók anyagi támogatása és az anyagi terhek csökkentése érdekében. Az alábbiakban röviden ismertetjük azokat a juttatási formákat, melyek karunk hallgatói részére elérhetőek.

Dékáni sportösztöndíj
Az ösztöndíjpályázatra jelentkezhetnek azon, teljes képzési idejű magyar vagy angol nyelvű tanulmányaikat a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán folytató hallgatók, akik igazolható módon kiemelkedő sporttevékenységet végeznek tanulmányaik mellett.
Az ösztöndíjprogram célja, hogy segítse azon hallgatók pályafutását, akik kiemelkedő sporttevékenységet végeznek.
További információk: http://www.etk.pte.hu/public/upload/files/Dekani_sportosztondij_palyazat-2023.pdf

Tanulmányi ösztöndíj
Az első tanév II. szemeszterétől tanulmányi ösztöndíjban részesülhetsz. Az ösztöndíj határok szakonként, évfolyamonként kerülnek megállapításra. Az ösztöndíj kategóriák összege évfolyamonként és szakonként változó. A tanulmányi ösztöndíjat a Központi Tanulmányi Iroda (KTI) számolja ki.

Demonstrátori ösztöndíj
A Demonstrátori Ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akiknek kiemelkedő a tanulmányi eredményük és szakmai területen kimagasló munkát végeznek. Szükséges még legalább két érvényes lezárt félév. A demonstrátori ösztöndíj elnyerésével a szak oktatásában, illetve a Tudományos Diákkör munkájában is részt lehet venni.

A tantervi követelményeken túlmenő, kiemelt közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíj
Mi is húzódik meg e hosszú megnevezés mögött? Ha a közösségi élet felpezsdítésében valaki aktívan kiveszi a részét a Hallgatói Önkormányzat berkein belül, segítséget nyújt rendezvények szervezésében, akkor pályázható ez az ösztöndíj.

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj
A tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti, közéleti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat útján félévre elnyerhető, havonta folyósított juttatás. A pályázati űrlapot a szükséges igazolásokkal minden szemeszter elején a Hallgatói Pályázati Pontokon lehet benyújtani, mely azokat az ügyrendnek megfelelő eljárásban bírálja el.

Tudományos diákköri tevékenység támogatása
Az egyetemi tanulmányok során többször, de legalább egy alkalommal biztosan találkozik mindenki azzal a feladattal, hogy ismereteit, nézeteit, gondolatait egy - egy adott témában összefoglalva, írásban kell kifejteni, pl.: referátum, TDK munka vagy szakdolgozat formájában. A felkészülést kiváló oktatók és kutatók segítik. Az elkészült dolgozatot az évenként megrendezésre kerülő Kari Tudományos Diákköri Konferencia zsűrije előtt lehet bemutatni. A legjobb munkák készítői a kétévente rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia mezőnyében versenyezhetnek, valamint pénzjutalomban részesülhetnek, ezen felül a kutatás elkészítésére az EHÖK Tehetség Ösztöndíj keretein belül igényelhető támogatás.

Konferenciákon való részvétel támogatása - EHÖK Tehetség Ösztöndíj
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a kutatások, publikációk elkészítését, valamint konferenciákon való részvételt is támogatja, melyre az adott konferencia részvételi díjának, úti költségének és egyéb költségeinek igazolásával pályázhatsz. Ezzel a támogatással szeretnénk segíteni az ilyen irányú érdeklődésedet és hozzájárulni látóköröd kiszélesítéséhez, tudományos fejlődésedhez.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj
Azon hallgatók igényelhetik ezt a támogatást, akik kötelező gyakorlatukat lakhelyüktől és képzési helyüktől távol töltik, valamint nincs számukra a gyakorlati helyen kollégium biztosítva.(részletesen lásd: PTE SZMSZ 6. sz. melléklete) A HÖK sport és egyéb bérleteket vásárol a hallgatók részére, melyek igénybevétele ingyenes vagy kedvezményes. A bérletekhez a Képzési Központ Szolgáltató és Tanácsadó Központjában, illetve a HÖK irodában lehet hozzáférni. A juttatások kizárólag a hallgatói normatívára jogosult hallgatókra vonatkoznak.

"Bursa Hungarica" Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
A rendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A települési önkormányzat által évente kiírt pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét, pályázónként állapítja meg az önkormányzat. Ezt kiegészítheti a megyei önkormányzat.

Országos Kórházi Főigazgatóság BSc ösztöndíja
Az Országos Kórházi Főigazgatóság az egészségügyi hiányszakmnák támogatására, általában az ápoló-, mentőtiszt-, védőnő BSc szakképzésben résztvevő hallgatók számára hirdet pályázatot.
Az ösztöndíj célja az egészségügyi felsőoktatásban, nappali és levelező munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók támogatása, elősegítve ezzel a magasan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező, BSc végzettségű szakdolgozók utánpótlásának biztosítását, továbbá motiválni őket a hivatásuk szerinti munkakörben, a hazai ellátórendszerben történő tartós elhelyezkedésre.
Az ösztöndíj összege 640.000 Ft, mely egy alkalommal kerül megfizetésre.

Michalicza Ösztöndíj
A magasan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező egyetemi végzettségű és specializált szakképzettségű ápolók utánpótlásának biztosítása érdekében lett létrehozva 2017-ben a Michalicza-ösztöndíj. Célja a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók támogatása a mesterfokozat, illetve az okleveles ápoló szakképzettség megszerzésében.
Az ösztöndíj mértéke a képzés első félévében 640.000 forint.

A képzés második félévétől kezdve az ösztöndíj mértékére az Ösztöndíj Bizottság javaslatot tesz minden ösztöndíjas esetében minden félév kezdetén, az ösztöndíjprogram működési szabályzatának értékelési szempontjai alapján.

Az ösztöndíj mértéke a képzés második félévétől kezdve 320 000 és 640 000 forint közötti összeg lehet félévente.

Annak az ösztöndíjasnak a részére, aki vállalja, hogy a központ által az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján meghatározott hiányterületen a Bizottság által kijelölt közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál létesít a jogviszonyt, az ösztöndíj összegének kétszerese folyósítandó.
Az ösztöndíj legfeljebb három féléven keresztül folyósítható.
Bővebb információ: 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Michalicza-ösztöndíjról

ERASMUS+ program ösztöndíjai
Az Erasmus + program az ETK-n mintegy 24 ország több mint 30 partnerintézményébe kínál 80-90%-ban finanszírozott hallgatói ösztöndíjakat. Az ösztöndíj típusa tanulmányi (kurzusok teljesítése idegen nyelven), majd az anyakaron történő elismertetése) és szakmai (szakmai gyakorlat teljesítése külföldön majd az anyakaron történő elismertetése) lehet. Pályázásra az első lezárt félév után van lehetőség, a pályázat időtartama maximum 12 hónap lehet, melyet azonban több részletben is meg lehet pályázni, minimális külföldön tartózkodási idő, a tanulmányi program esetében 3 hónap, a szakmai program esetében 2 hónap. Diploma megszerzése után is van lehetőség a szakmai gyakorlati ösztöndíj teljesítésére, ez esetben az utolsó aktív félévben kell pályázni. A pályázati időszak évente februártól-március végéig, pályázat a kari honlapon kerül meghirdetésre, és a közösségi médián keresztül is elérhető.

PTE ETK Sorrendmódosító Ösztöndíj
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sorrendmódosító – Elsőhelyes Ösztöndíjpályázatot hirdet az elsőhelyes jelentkezési arány növelése érdekében a karra felvételizők körében.
Az Ösztöndíj összege 100.000 Ft/fő, azaz százezer forint, amely az alábbi feltételekkel kerül kifizetésre.

A pályázat leadási határideje: 2022. augusztus 14.
Bővebb információ: http://www.etk.pte.hu/hirek/kari-hirek/sorrendmodosito-osztondij-2022-2023-tanevre

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra akkor vagy jogosult, ha II.-IV. éves hallgatóként, kiemelkedő a tanulmányi eredményed van és tudományos, illetve szakmai területen kimagasló munkát végzel. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, melynél számít a tanulmányi eredmény, a tudományos diákköri tevékenység, a nyelvvizsga, a konferenciák, előadások, cikkek, publikációk és egyéb kiemelkedő tudományos tevékenység.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj havi összegét és az ösztöndíjban részesíthetők számát az oktatási miniszter határozza meg. Ezen összeg egy év időtartamára 10 hónapon át adható. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülő hallgatók az oktatási miniszter által megállapított ösztöndíjon felül a tanulmányi átlaguk alapján tanulmányi ösztöndíjban is részesülhetnek.

Kriszbacher Tehetség ösztöndíj
A PTE, a PTE Egészségtudományi Kar professzorárnak emlékére hirdette meg a Kriszbacher Tehetség ösztöndíjat.
Program részeként olyan kiemelkedő ösztöndíjat, tutori támogatást, egyéni készség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat, valamint kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.
Bővebb információ: https://tehetseg.pte.hu/palyazatok/kriszbacher_ildiko_osztondij

Szociális alapú juttatások

Teljesítmény alapú juttatások

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu